Najnowsze

ZUS: Czas na podjęcie decyzji o pozostaniu w OFE jest zbyt krótki

Najnowsze

ZUS: wprowadzeniu zmian powinna towarzyszyć "zainicjowana przez rząd szeroka kampania informacyjno-edukacyjna"

Czas wyznaczony na podjęcie decyzji o pozostaniu w OFE wydaje się zbyt krótki, biorąc pod uwagę jak ważna to decyzja - wynika z opinii rady nadzorczej ZUS do proponowanych przez rząd zmian w systemie emerytalnym.

W opinii zamieszczonej we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji napisano: "Dłuższy niż zapisany w projekcie trzymiesięczny czas na podjęcie tej decyzji będzie sprzyjał zapoznaniu się przez ubezpieczonych z informacjami na temat systemu emerytalnego, przeanalizowaniu korzyści i ryzyk, jakie niosą obydwa warianty i w rezultacie ułatwi podjęcie świadomego wyboru".

Porządna informacja

W opinii dodano ponadto, że wprowadzeniu proponowanych zmian powinna towarzyszyć "zainicjowana przez rząd szeroka kampania informacyjno-edukacyjna". Powinna ona przedstawiać społeczeństwu rzetelne dane na temat systemu emerytalnego, wprowadzanych zmian i ich wpływu tak na kondycję całego systemu, jak i na sytuację poszczególnych ubezpieczonych. "Działania zwiększające poziom świadomości ubezpieczeniowej uczestników systemu wydaje się niezbędne szczególnie w sytuacji, w której poszerza się w systemie elementy dobrowolności i oczekuje się od ubezpieczonych podejmowania świadomych wyborów" - czytamy w opinii.

Gotowe zmiany

Opublikowany na początku października przez resort pracy projekt przewiduje, że od 1 kwietnia 2014 r. przyszli emeryci będą mogli wybierać, czy chcą, by 2,92 proc. pensji ze składki emerytalnej nadal trafiało do OFE, czy też do ZUS na specjalne subkonto. Decyzja o wyborze OFE lub ZUS nie będzie ostateczna. Projekt przewiduje zakaz emisji i publikacji reklam dotyczących OFE. Zaproponowano też rozszerzenie prawa do dziedziczenia oszczędności zgromadzonych w drugim filarze. Pieniądze na subkontach w ZUS będą mogły być dziedziczone do trzech lat po przejściu na emeryturę ubezpieczonego. Wprowadzona ma być zryczałtowana stawka podatkowa dla wypłat z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, która wyniesie 10 proc. Opłaty pobierane przez fundusze oraz naliczane przez ZUS od składek przekazywanych do OFE spadną o połowę. Wypłatą emerytur, także ze składek, które będą gromadzone w OFE, zajmie się ZUS. Zaproponowano wprowadzenie tzw. suwaka, czyli obowiązku stopniowego przekazywania aktywów z OFE do ZUS, na 10 lat przed emeryturą (w ratach co miesiąc). Zdecydowano, że część obligacyjna aktywów zgromadzonych w OFE ma zostać przekazana do ZUS. Po umorzeniu obligacji środki te mają być zapisane na subkontach w ZUS, gdzie mają być waloryzowane i dziedziczone, podobnie jak pozostałe środki na tych subkontach. Fundusze będą miały zakaz inwestowania w skarbowe papiery wartościowe oraz dług gwarantowany przez Skarb Państwa. Od 4 lutego 2014 roku OFE będą musiały lokować nie mniej niż 75 proc. aktywów w akcje; limit ma obowiązywać przez dwa lata.

Autor: mn//kdj / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości