W sklepie, warsztacie, na budowie pensje wciąż niskie. W mikrofirmach to około 2,1 tys. zł

Aktualizacja:
sxc.huNa koniec 2013 r. działalność gospodarczą prowadziło 1 mln 643,2 tys. Polaków

W 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób ukształtowało się na poziomie 2 tys. 144,6 zł. W podmiotach osób fizycznych wyniosło 1 tys. 855,9 zł - poinformował GUS. W przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej wynagrodzenie wyniosło 3 tys. 188,7 zł

Zgodnie z danymi GUS w 2013 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 1 mln 754,4 tys. przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób, co oznacza spadek o 1,6 proc. w skali roku. W grupie tej dominowały firmy należące do osób fizycznych, a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 6,3 proc. (111,2 tys. podmiotów).

Małe firmy zatrudniają 3 mln 441,7 tys.

"Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy odsetek w analizowanej zbiorowości stanowiły jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych (27,1 proc.) oraz budownictwo (12,2 proc.), przy czym udziały te zmniejszyły się w ostatnich dwóch latach. Wzrósł natomiast udziałów firm prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną (do 12,1 proc. w 2013 r.)" - podał GUS w komunikacie. Zgodnie z informacjami GUS, w 2013 r. w podmiotach zatrudniających do 9 osób pracowało 3 mln 441,7 tys. osób, tj. o 101,9 tys. (2,9 proc.) mniej niż rok wcześniej. Dla 82,9 proc. osób było to główne miejsce pracy. Najwięcej osób pracowało w firmach związanych z handlem i naprawą samochodów (30,6 proc.), w budownictwie (12,4 proc.), w przemyśle (11 proc.) oraz firmach prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną (10,5 proc.).

2 mln 994,5 tys. osób pracuje u osób fizycznych

W firmach należących do osób fizycznych pracowało 2 mln 994,5 tys. osób (tj. 87 proc. z ogólnej liczby pracujących w badanej grupie podmiotów), a w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej – 447,2 tys. osób (tj. 13 proc.) "Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2013 r. ukształtowało się na poziomie 2 tys. 144,6 zł (wobec 2 tys., 113,5 zł rok wcześniej). W podmiotach osób fizycznych wyniosło 1 tys. 855,9 zł, a w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 3 tys. 188,7 zł" - poinformował GUS. Najwyższe wynagrodzenia były w jednostkach prowadzących działalność z zakresu "informacja i komunikacja" (3 tys. 300,1 zł) oraz związane z obsługą rynku nieruchomości (2 tys. 934,7 zł), natomiast najniższe – w jednostkach zajmujących się tzw. pozostałą działalnością usługową (1 tys. 712,9 zł) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (1 tys. 747,7 zł). W 2013 r. przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób uzyskały 840,2 mld zł przychodów z działalności (co oznacza 2,5 proc. wzrostu w skali roku). Koszty tych firm wyniosły 741,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1,3 proc. skali roku.

Najwięcej zarabiają przedsiębiorcy w mazowieckiem

Najwyższe przychody na jeden podmiot osiągnęły przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województw: mazowieckiego (590,3 tys. zł),wielkopolskiego (510,8 tys. zł) oraz śląskiego (490,7 tys. zł), a najniższe w województwach: kujawsko-pomorskim (377,6 tys. zł), opolskim (403,5 tys. zł) i warmińsko-mazurskim (423,9 tys. zł). "Zaobserwowano również zróżnicowanie w poziomie uzyskiwanych przychodów w przeliczeniu na jednego pracującego – od 198,5 tys. zł w województwie kujawsko-pomorskim do 301,7 tys. zł w województwie mazowieckim" - wyjaśnił GUS. Najwyższy udział w przychodach wypracowały firmy prowadzące działalność handlową i naprawę samochodów (44,8 proc.) oraz budowlaną (11,1 proc.). "Przeciętne przychody na jednego pracującego wyniosły 244,1 tys. zł (wobec 231,3 tys. zł rok wcześniej) i były najwyższe w jednostkach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (976,2 tys. zł) oraz handlową i naprawę pojazdów samochodowych (357,2 tys. zł), a najniższe – w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową (56,9 tys. zł)" - podał GUS.

Autor: pp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości