W grudniu spełnialiśmy dwa warunki wejścia do strefy euro

Najnowsze

shutterstock.com | Jorg HackemannDwa kroki od euro

W grudniu ubiegłego roku Polska wypełniała dwa spośród czterech kryteriów konwergencji - stabilności cen i stóp procentowych - poinformował resort finansów w poniedziałek w komunikacie.

"W grudniu 2013 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP (stosowany przez UE zharmonizowany wskaźnik inflacji - red.) wyniosło 0,8 proc. i było niższe o 1 pkt proc. od wartości referencyjnej (1,8 proc.)" - napisano w komunikacie na temat lutowego wydania "Monitora konwergencji nominalnej". MF wskazało, że wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z trzech państw o najbardziej stabilnych cenach, wśród których znalazły się: Łotwa, Bułgaria i Cypr (wcześniej były to Łotwa, Szwecja i Portugalia). Z grupy referencyjnej została wykluczona Grecja jako państwo, którego dynamika cen istotnie różni się od dynamiki cen w strefie euro.

"Jesienne prognozy Komisji Europejskiej implikują kształtowanie się inflacji w Polsce poniżej wartości referencyjnej dla kryterium stabilności cen do końca 2014 r. W każdym z następnych trzech kwartałów (I – III kw. 2015 r.) analitycy Komisji prognozują przekroczenie wartości referencyjnej o 0,3 pkt proc." - zaznaczono w komunikacie.

Stopy na poziomie

Zgodnie z dokumentem w grudniu 2013 r. Polska wypełniała także kryterium stóp procentowych. "Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy nie uległa zmianie w porównaniu z listopadem 2013 r. (4 proc.), a tym samym ukształtowała się o 1,4 pkt proc. poniżej wartości referencyjnej, która wyniosła 5,4 proc. "Wahania wartości referencyjnej w ostatnich miesiącach są przede wszystkim skutkiem zmian grupy referencyjnej. Podstawą do obliczenia wartości referencyjnej były tym razem dane z dwóch państw UE o najbardziej stabilnych cenach, tj. Łotwy i Bułgarii" - poinformowano. W przypadku kryterium stóp procentowych z analizy został wyłączony Cypr jako państwo, które nie finansuje zadłużenia sektora publicznego poprzez emisję instrumentów dłużnych na rynkach finansowych. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, Polska w grudniu ub.r. nie wypełniała kryterium fiskalnego ze względu na nałożoną na nasz kraj procedurę nadmiernego deficytu. MF podkreśliło, że problem z nadmiernym deficytem ma obecnie w 16 z 28 państw UE. Natomiast kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione, ponieważ Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II (kurs waluty krajowej jest wtedy przez dwa lata związany z euro).

Autor: //bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com | Jorg Hackemann