UKE skontroluje Polską Grupę Pocztową. Chodzi o kontrakt na przesyłki sądowe

Najnowsze

Aktualizacja:
07.01.2014 | Listy i wezwania do sądu odbierzemy w kiosku?Fakty TVN
wideo 2/2

Urząd Komunikacji Elektroniczej zapowiedział kontrolę świadczenia usług pocztowych przez Polską Grupę Pocztową. PGS na początku roku zdobyła kontrakt Ministerstwa Sprawiedliwości na obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur.

"Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie mógł rozpocząć czynności kontrolne w Polskiej Grupie Pocztowej nie wcześniej niż po 7 dniach od doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli" - zaznaczył w komunikacie UKE. Dodał, że odpowiednie pismo zostało już wysłane do PGP. UKE poinformował, że zgodnie z ustawą Prawo pocztowe działalność pocztową może wykonywać ten przedsiębiorca, który: "zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej; zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług pocztowych niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego". "Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, informacje dotyczące realizowania przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług" - informuje komunikat.

Grzywna do 2 proc. dochodu

Do zachowania tajemnicy pocztowej zobowiązany jest zarówno operator pocztowy, jak i osoby, które z racji wykonywanej działalności, mają dostęp do tajemnicy pocztowej. "Naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej jest w szczególności: ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych tajemnicą pocztową; otwieranie zamkniętych przesyłek pocztowych lub zapoznawanie się z ich treścią; umożliwianie osobom nieuprawnionym podejmowania działań mających na celu wykonywanie ww. czynności" - podkreśla UKE. Urząd dodał, że obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej nie jest ograniczony w czasie. "Operator pocztowy jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej wszystkich urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów danych" - informuje komunikat. W przypadku naruszenia przepisów Prezes UKE wydaje decyzję określającą zakres naruszeń oraz termin usunięcia nieprawidłowości. "Prawo pocztowe przewiduje także możliwość nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 2 proc. przychodów danego operatora pocztowego w sytuacji naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej, jak również gdy operator nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym w decyzji Prezesa UKE" - dodano w komunikacie.

PGP: cieszymy się z kontroli

PGP w odpowiedzi na zapowiedź kontroli oświadczyło: "Bardzo cieszymy się, że organ nadzorczy czyli UKE tak szybko podejmuje działania kontrolne i będzie miał możliwość potwierdzenia legalności oraz bezpieczeństwa prowadzonych przez nas działań w ramach realizacji kontraktu na rzecz sądów powszechnych i prokuratur". Grupa dodała, że jest gotowa na przedstawienie szczegółowych wyjaśnień w zakresie prowadzonej kontroli. "Ufamy, że rozwieje ona wszelkie wątpliwości oraz wyjaśni wiele nieprawdziwych informacji, które są rozpowszechniane w związku z realizacją tego kontraktu" - zaznaczono w komunikacie.

Autor: tryb/klim/kwoj / Źródło: PAP