"To nie jest budżet marzeń"

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Sławomir Skrzypek: Inflacja będzie powoli spadać

Wszystkie kluby poselskie oraz koło SdPL opowiedziały się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2007 r. i absolutorium dla rządu za ten okres. W Sejmie ponad 6 godzin trwała debata budżetowa.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie rządowi absolutorium za 2007 r. rekomendują Sejmowi Komisja Finansów Publicznych i Najwyższa Izba Kontroli (NIK).

Budżet 2007 roku nie był budżetem naszych marzeń, to nie myśmy go przygotowali budżet

Platforma Obywatelska, mimo zastrzeżeń do wykonania budżetu, będzie głosować za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium rządowi. - Budżet 2007 roku nie był budżetem naszych marzeń, to nie myśmy go przygotowali - mówił Paweł Arndt w imieniu klubu PO.

Lewica przeciw, ale poprze

Sejmowy klub Lewicy skrytykował ubiegłoroczny budżet, ale nie wniósł o odrzucenie sprawozdania z jego wykonania. - Nie wnosimy o odrzucenie tego sprawozdania, bo taka jest procedura. Państwo uchwaliliście budżet taki, jak chcieliście. Minęło 19 miesięcy, już mamy inny rząd, trochę inną rzeczywistość - mówiła do posłów PiS Anita Błochowiak (Lewica).

PiS też popiera

Także PiS będzie głosowało za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r. i udzieleniem absolutorium rządowi. Aleksandra Natalli-Świat (PiS) podkreślała, że nowy rząd powinien walczyć z inflacją i wzrostem cen, dotkliwym dla rodzin o najniższych dochodach. Wzrostowi cen żywności, energii i paliw można się przeciwstawić - przekonywała.

Koalicjant chwali koniunkturę

Jan Łopata (PSL) mówił, że to nie obecny rząd przygotowywał budżet w 2007 r. Podkreślił, że ubiegły rok był rokiem dobrej koniunktury gospodarczej, co ułatwiło zrealizowanie planowanych dochodów budżetowych, a nawet ich przekroczenie. Było to możliwe wskutek wyższych wpływów podatkowych, a zwłaszcza z akcyzy - zaznaczył.

Marek Borowski (SdPl), pozytywnie oceniając budżet, zwrócił uwagę, że wyjątkowo błędna i niekorzystna była decyzja o obniżeniu składki rentowej. W jego opinii, przy ocenie budżetu zapomina się o sytuacji zwykłych ludzi, która w wielu rodzinach jest bardzo trudna.

"Najlepsza realizacja od 10 lat"

Jak zaznaczył sprawozdawca komisji Zbigniew Chlebowski (PO), realizacja budżetu była najlepsza od 1997 r. - znacznie wyższe były dochody budżetowe, co były wynikiem niezwykle korzystnej sytuacji makroekonomicznej. Do wzrostu dochodów budżetowych przyczyniły się także znacznie większe niż planowano wpływy z podatków - mówił.

Komisja, w projekcie uchwały, proponuje Sejmowi zwrócenie uwagi na istotne nieprawidłowości w wykonaniu budżetu w częściach dotyczących Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz części dotyczącej Skarbu Państwa i Krajowej Rady Sądownictwa - powiedział szef klubu PO. Komisja chce też, by Sejm zwrócił się do dysponentów środków budżetowych o usunięcie tych nieprawidłowości, które wskazała NIK oraz przedstawiły komisje sejmowe, oceniając wykonanie poszczególnych budżetów resortów.

Zastrzeżenia NIK

Prezes NIK Jacek Jezierski powiedział, że pomimo pozytywnej oceny sprawozdania budżetowego i wniosku o udzielenie absolutorium dla rządu za 2007 r., NIK negatywnie oceniła wykonanie budżetu przez Krajową Radę Sądownictwa, Ministerstwo Kultury, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych i Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców. Izba negatywnie oceniła też nadzór nad planowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych oraz inwestycji drogowych podczas poprzedniego roku budżetowego.

NBP: Utrzymaliśmy wzrost

Szef NBP Sławomir Skrzypek powiedział podczas debaty, że prowadzona przez Radę Polityki Pieniężnej polityka stóp procentowych pozwoliła na zachowanie szybkiego tempa wzrostu gospodarczego, a inflacja powinna teraz stopniowo spadać. Podkreślił, że pomimo spodziewanego w nadchodzących kwartałach spowolnienia gospodarczego, utrzymuje się relatywnie szybkie tempo wzrostu gospodarczego.

W 2007 r. dochody z budżetu państwa wyniosły 236,4 mld zł. Były o blisko 7,4 mld zł (o 3,2 proc.) wyższe od planowanych. Wydatki budżetowe wyniosły 252,3 mld zł i były one niższe o 6,6, mld zł (o 2,6 proc.) od zaplanowanej. Deficyt, zamiast planowanych 30 mld zł, wyniósł 15,9 mld zł.

Głosowanie zaplanowano na środę.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24