Rząd zajmie się finansami publicznymi i służbami mundurowymi

Najnowsze


Rozszerzenie obowiązku deponowania wolnych środków na koncie resortu finansów na kolejne instytucje, np. państwowe zakłady opieki zdrowotnej i wprowadzenie dwóch kategorii niezdolności do pełnienia służby w jednostkach mundurowych - to główne tematy wtorkowych obrad rządu.

Rząd ma się zająć projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która zakłada, że instytucje takie jak: Polska Akademia Nauk, państwowe instytucje kultury, państwowe zakłady opieki zdrowotnej czy wojewódzkie fundusze ochrony środowiska - będą deponować wolne środki na rachunku prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. W uzasadnieniu projektu napisano, że część pieniędzy, którymi dysponują te podmioty, nie jest wykorzystywana na ich bieżącą działalność, lecz lokowana jest przede wszystkim w bankach. Na koniec 2012 r. była to kwota 3,5 mld zł.

Mniejszy dług?

Według MF wpływ proponowanych rozwiązań - tylko z tytułu poprawy zarządzania płynnością - na poziom państwowego długu publicznego w 2015 r. wskazuje na możliwość obniżenia długu o ok. 0,2 proc. w relacji do PKB, a także nieznacznej poprawy wyniku sektora finansów publicznych. "W wyniku wprowadzonych zmian potrzeby pożyczkowe budżetu państwa powinny w 2015 r. obniżyć się o ok. 4,5 mld zł, a docelowo o ok. 5,5 mld zł" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji. Wejście w życie ustawy - zdaniem MF - może mieć także pozytywny wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego, które zdecydują się przyjmować depozyty od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, na warunkach określonych w projektowanej ustawie. W planie obrad rządu jest także projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych MSW. Nowe przepisy wprowadzają - podobnie jak w systemie powszechnym - dwie kategorie niezdolności do pełnienia służby w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich.

Zmiany w służbach

Nowe rozwiązania będą dotyczyć policjantów i funkcjonariuszy: Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, a także żołnierzy zawodowych. Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich dwóch kategorii: niezdolny do służby oraz niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem sprawności. Po wejściu w życie proponowanych zmian nie byłoby aktualnie istniejącej tzw. trzeciej grupy inwalidzkiej – niezdolny do służby, ale zdolny do pracy. Po zmianach obecni renciści w ramach trzeciej grupy inwalidzkiej zachowaliby prawa nabyte.

Surowsze kary

Poza tym w programie posiedzenia Rady Ministrów jest projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej, a także stanowisko rządu w sprawie poselskich projektów zmian w Kodeksie karnym. Jeden z nich, przygotowany przez klub PiS, podwyższa maksymalne możliwe kary za nieumyślne spowodowanie katastrofy komunikacyjnej lub wypadku, którego skutkiem była śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu - z 8 do 10 lat więzienia. W przypadku, gdy sprawca tych czynów byłby pijany, groziłoby mu 15 lat więzienia zamiast obecnych 12. Z kolei w projekcie autorstwa PSL proponuje się, aby za prowadzenie po pijanemu groziło do pięciu lat więzienia, ale także wysoka grzywna lub co najmniej pół roku ograniczenia wolności. Zwiększyć miałby się także m.in. wymiar grzywny przewidzianej w Kodeksie wykroczeń za prowadzenie samochodu "w stanie po użyciu alkoholu" (od 0,2 do 0,5 promila) - z 5 do 10 tys. zł. Wprowadzona byłaby także możliwość orzeczenia w takich przypadkach nawet półrocznego ograniczenia wolności, podczas którego "sprawca byłby skierowany do przymusowego wykonywania prac społecznie pożytecznych".

Autor: msz/klim/ / Źródło: PAP