Rostowski: Opłata bankowa już w tym roku

Najnowsze

Aktualizacja:

Wprowadzenie w 2012 roku opłaty bankowej zapowiedział dziś minister finansów Jacek Rostowski. Opłata bankowa trafiałaby na specjalny fundusz stabilizacyjny działający w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

- W tym roku chcemy wprowadzić opłatę bankową - powiedział Rostowski podczas Forum Bankowego 2012.

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz zaapelował do ministra "o ogromną powściągliwość we wprowadzaniu różnego rodzaju obciążeń dla sektora bankowego". Wskazał, że na forum europejskim mówi się o wprowadzeniu podatku od transakcji bankowych. - Rozumiemy ten zamysł i cieszymy się, że ustawa (wprowadzająca opłatę - red.) już wygląda rzeczywiście nieźle, ale zachowanie - tak jak do tej pory - pewnej pryncypialnej elastyczności byłoby dobrym podejściem - zaznaczył Pietraszkiewicz.

Opłata ostrożnościowa

Opłata bankowa ma być rodzajem opłaty ostrożnościowej, uiszczanej przez niektóre instytucje prowadzące działalność bankową. Trafiałaby ona na specjalny fundusz stabilizacyjny działający w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

W opublikowanej 8 marca nowej wersji projektu Ministerstwo Finansów (po tzw. międzyministerialnej konferencji uzgodnieniowej) zmieniło m.in. podstawy naliczania opłaty. Stanowiłaby ona część uiszczanej już obecnie przez banki opłaty rocznej na rzecz BFG, z tym, że finansowałaby fundusz stabilizacyjny.

Opłata na fundusz stabilizacyjny ma stanowić koszt uzyskania przychodu dla banków. "Proponowana ustawa ustanawia zasadę partycypacji środków prywatnych w przypadku konieczności ponoszenia nakładów na sanację instytucji finansowych. Przyjęty model wydaje się być rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia realiów polskiej gospodarki, uwzględniając aktualną sytuację sektora finansowego oraz brak konieczności ponoszenia wydatków ze środków publicznych na sanację tego sektora w latach 2008-2010" - napisano w uzasadnieniu do ustawy.

Zgodnie z projektem środki akumulowane w funduszu stabilizacyjnym byłyby przeznaczane na współfinansowanie doraźnej pomocy przyznawanej przez BFG - udzielanie bankom gwarancji podwyższania funduszy własnych.

Zgodnie z początkowymi propozycjami resortu finansów podstawa, od której naliczana byłaby opłata ostrożnościowa, miała zostać ustalona w odmienny sposób w bankach krajowych i w oddziałach banków zagranicznych. W przypadku banku krajowego punktem wyjścia miała być wielkość pasywów wykazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym banku za rok poprzedzający rok, w którym uiszczana jest opłata pomniejszona o wysokość funduszy podstawowych banku oraz sumę środków gwarantowanych. Opłata ostrożnościowa miałaby być uiszczana dwa razy w każdym roku - do 1 lipca oraz 31 grudnia.

Źródło: PAP