Przedsiębiorstwa w coraz lepszej sytuacji, ale podwyżek nie będzie

Najnowsze

tvn24 | TVN24Przedsiębiorstwa w coraz lepszej sytuacji, w I kw. '14 oczekiwana dalsza poprawa

W IV kwartale 2013 roku nastąpiła dalsza poprawa sytuacji bieżącej sektora przedsiębiorstw - wynika z raportu narodowego Banku Polskiego. Ankietowane przedsiębiorstwa oczekują kontynuacji pozytywnych tendencji w I kwartale tego roku. Nie należy też spodziewać się podwyżek.- Jedynie ok. 5 proc. przedsiębiorstw rejestruje obecnie wzrost nacisków płacowych - czytamy w raporcie.

- Pod koniec 2013 r. wzmocniły się sygnały ożywienia koniunktury w sektorze przedsiębiorstw. Sytuacja poprawiła się w niemal wszystkich analizowanych obszarach, w tym w najważniejszym dla firm, tj. w odniesieniu do zmian popytu, oraz w większości branż i klas - napisano w opublikowanej w środę przez NBP "Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kwartale 2013 r. oraz prognoz na I kwartał 2014 r.".

- Ankietowani oczekują kontynuacji pozytywnych tendencji w I kwartale bieżącego roku, a skala poprawy powinna jeszcze wzrosnąć, choć nadal nie można oczekiwać znaczących zmian. Przedsiębiorstwa, które jeszcze nie widzą oznak poprawy spodziewają się jej dopiero pod koniec 2014 r. - dodano.

Z raport NBP wynika, że w IV kwartale ubiegłego roku znalezienie odbiorcy na produkty oferowane przez respondentów stanowiło mniejszy problem niż kwartał wcześniej. - Nastąpił dalszy niewielki wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, spadek nadmiernych zapasów w przemyśle oraz osłabienie bariery popytowej - podano.

Dobra prognoza

Większy optymizm cechuje oczekiwania na I kwartał bieżącego roku. - Tak wyraźnego odbicia prognoz nowych zamówień, popytu oraz produkcji nie obserwowano od 2010 r. Optymizm oczekiwań wzrósł w większości badanych branż i klas, w tym również w sektorze budowlanym - napisano.

Autorzy raportu wskazują, że powoli podnosi się opłacalność sprzedaży w sektorze przedsiębiorstw. - Przewaga firm zwiększających rentowność występuje nadal tylko w grupie eksporterów, niemniej również wśród przedsiębiorstw sprzedających na rynku krajowym zarysowują się pozytywne tendencje wzrostowe - napisano w raporcie.

- W przypadku eksporterów wzrost opłacalności sprzedaży bardziej wiąże się z optymalizacją kosztów niż ze zmianami kursu złotego, choć poziom kursu złotego ma nadal pozytywne oddziaływanie na sytuację w tej grupie. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach, w tym zwłaszcza firm z dużym udziałem eksportu w przychodach, które oceniają swoją kondycję wyraźnie lepiej niż przedsiębiorstwa lokujące produkty na rynku wewnętrznym - dodano.

Popyt i produkcja w górę

Z raportu NBP wynika, że w IV kwartale 2013 r. obniżyła się bariera popytu oraz silnie wzrosły wskaźniki prognoz popytu, zamówień i produkcji na I kwartał 2014 r. - Dodatnia i rosnąca wartość wskaźnika prognoz trwałego komponentu popytu oraz analizy przekrojowe sugerują, że oczekiwana poprawa koniunktury powinna mieć charakter trwały i objąć większość analizowanych branż i klas - napisano.

Autorzy raportu NBP zaznaczają, że konkurencyjność cenowa sprzedaży zagranicznej rozliczanej w euro i dolarze nieznacznie spadła, ale wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy najniższa w historii badania bariera kursu walutowego i udział nieopłacalnego eksportu w przychodach oraz bardzo niski odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie. - Prognozy formułowane przez eksporterów pozwalają w najbliższym czasie oczekiwać nieznacznie przyspieszonej dynamiki eksportu, przy czym jej źródłem powinna być raczej rosnąca wartość umów eksportowych, a nie ich liczba - twierdzą autorzy raportu.

Będzie praca i płaca

Według raportu NBP prognozy zatrudnienia poprawiły się w relacji do poprzedniego kwartału oraz w relacji rocznej i zatrudnienie w I kwartale 2014 r. powinno wzrosnąć (dane odsezonowane). - Poprawa wskaźnika zatrudnienia nastąpiła w większości analizowanych grup. Wzrost zatrudnienia spodziewany jest w głównej mierze w handlu, w przemyśle przetwórczym oraz u eksporterów - można przeczytać w analizie.

Autorzy raportu wskazują, że wzrost płac będzie miał w I kwartale 2014 r. nieco większy zasięg niż w IV kwartale 2013 r., ale kształtować się będzie nadal poniżej średniej dla lat 2005 – 2014. - Średnia wysokość planowanych podwyżek wynagrodzeń nieznacznie spadnie względem poprzedniego kwartału. Relacja pomiędzy wzrostem płac i wzrostem wydajności pracy w IV kwartale 2013 r. uległa dalszej poprawie i nadal zdecydowanie więcej przedsiębiorstw deklaruje szybciej rosnącą wydajność niż wynagrodzenia - napisano.

- Presja płacowa wprawdzie lekko się nasiliła, ale utrzymuje się na niskim poziomie – jedynie ok. 5 proc. przedsiębiorstw rejestruje obecnie wzrost nacisków płacowych - dodano.

Lepsze nastroje inwestorów

Z badania koniunktury NBP wynika, że w próbie nastąpiła poprawa nastrojów inwestorów, widoczna zwłaszcza w planach inwestycyjnych kreślonych w rocznej perspektywie przy nieco słabszym, choć także rosnącym, optymizmie w planach o horyzoncie kwartalnym. - Plany roczne zakładają wzrost liczby rozpoczynanych inwestycji i zdecydowane przyspieszenie dynamiki nakładów. Poprawę optymizmu widać w większości badanych grup przedsiębiorstw, ale zróżnicowany pozostaje poziom aktywności inwestycyjnej - czytamy w raporcie.

- Silne przyspieszenie dynamiki wzrostu inwestycji planują m.in. największe przedsiębiorstwa 2000+. Wśród źródeł finansowania nowych inwestycji dominują źródła własne, ale z próby płyną sygnały odbudowy zainteresowania inwestorów kredytami bankowymi - dodano.

Lepsze wykorzystanie zapasów

Wyniki badania NBP wskazują na dalszą poprawę i tak wysokiego już dopasowania zapasów w przemyśle (najlepszy wynik w historii) jednak przy dalszym pogorszeniu sytuacji w handlu (najgorszy wynik w historii).

- Poprawę dopasowania zapasów odnotowano m.in. w grupie przedsiębiorstw oferujących swoje produkty wyłącznie na rynku krajowym, w których sytuacja z zapasami pogarszała się w ciągu dwóch ostatnich lat - napisano.

Z raportu wynika, że kolejny kwartał z rzędu wzrósł stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w sektorze przedsiębiorstw. - Poprawę odnotowano głównie w grupie eksporterów - napisano.

Rośnie popyt na kredyty

W raporcie czytamy, że odnotowano minimalny wzrost wskaźnika prognoz popytu na kredyt na nadchodzący kwartał. - W IV kwartale 2013 r. odsetek składanych aplikacji kredytowych tylko lekko wzrósł, wpisując się w obserwowaną niską aktywność kredytową przedsiębiorstw. Dostępność kredytu pozostała wysoka - udział wniosków zaakceptowanych po raz kolejny wzrósł - twierdzą autorzy raportu.

- W IV kwartale oprocentowanie kredytów złotowych pozostało niskie, przy czym nieznacznie wzrosło z uwagi na niewielki wzrost marż zarówno w segmencie kredytów długoterminowych, jak i kredytów krótkoterminowych - dodano.

Z raportu wynika, że w IV kwartale 2013 r. poprawie uległa sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw i zdolność przeciętnej firmy do obsługi zobowiązań handlowych. Zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań kredytowych pozostała wysoka, od ośmiu kwartałów niemal niezmienna.

- W ostatnim kwartale przybyło firm deklarujących poprawę obsługi zobowiązań handlowych, mimo że odsetki przedsiębiorstw posiadające opóźnione rozliczenia z tytułu dostaw i usług wciąż pozostają wysokie. Wzrost optymizmu może być zatem pochodną zmiany struktury przeterminowanych należności i zobowiązań. Odnotowano bowiem kolejny spadek odsetka firm informujących o ograniczeniu udziału dużych przeterminowanych należności i zobowiązań, tj. przekraczających 10 proc. sumy rozliczeń z tytułu dostaw i usług" - napisano.

Nadchodzi spadek inflacji

Autorzy raportu wskazują, że w I kwartale 2014 r. oczekiwany jest spadek inflacji – zmniejszył się zasięg planowanych przez przedsiębiorstwa podwyżek cen oferowanych produktów i usług, spadła też średnia tych podwyżek.

- Spodziewane jest również zmniejszenie dynamiki cen surowców i materiałów. Przewidywany wzrost cen towarów i usług CPI będzie w ciągu następnych 12 miesięcy zbliżony do oczekiwań z poprzedniego kwartału oraz silniejszy od prognoz z analogicznego okresu ubiegłego roku - wyjaśniają autorzy raportu.

- W IV kw. 2013 r. marże na sprzedaży nadal rosły. Oceny dotyczące marż w grupie eksporterów pozostały lepsze, ale silniejszą poprawę odczuły firmy sprzedające w kraju - czytamy w raporcie NBP.

Autor: //gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24 | TVN24