Odziedziczysz długi tylko do wysokości spadku. "To rozwiązanie przywraca równowagę"

Najnowsze

TVN24Propozycja MS ma chronić spadkobierców przed niespodziewaną odpowiedzialnością za długi

Planowaną nowelizację przyjmującą jako zasadę odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe tylko do wysokości przejętego majątku należy ocenić pozytywnie - uważa Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Jego zdaniem projekt Min. Sprawiedliwości wymaga jednak dopracowania.

"Proponowane rozwiązanie pozwoli przywrócić równowagę między interesami wierzycieli spadkodawcy i spadkobierców, która obecnie jest zachwiana na korzyść tych pierwszych" - napisało stowarzyszenie w swojej opinii do opracowanego w grudniu zeszłego roku projektu resortu sprawiedliwości dotyczącego tych kwestii. Propozycja MS ma chronić spadkobierców przed niespodziewaną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Obecnie mogą oni odpowiadać za długi zmarłego, nawet o tym nie wiedząc.

Z dobrodziejstwem inwentarza

Główne założenie projektu MS jest takie, by zamiast dziedziczyć spadek z wszystkimi długami zmarłego spadkobierca odpowiadał za nie tylko do wysokości przejętego majątku. W języku prawniczym nazywa się to odpowiedzialnością z dobrodziejstwem inwentarza. Taka możliwość istnieje już obecnie, ale wymaga od spadkobiercy złożenia w ciągu sześciu miesięcy oświadczenia o przyjęciu spadku. Generalna zasada jest bowiem taka, że jeśli spadkobierca nie złoży w ciągu sześciu miesięcy oświadczenia, to wraz z majątkiem przejmuje pełną, nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jest to tzw. proste przyjęcie spadku. "W warunkach dość niskiej świadomości prawnej w naszym społeczeństwie nierzadkie są przypadki, gdy ktoś nieświadomy popada w kłopoty, dlatego że nie zdaje sobie sprawy z prawdziwych konsekwencji swojej bierności w zakresie składania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku" - wskazywało w uzasadnieniu projektu Ministerstwo Sprawiedliwości. W opinii zamieszczonej na stronie internetowej stowarzyszenia sędziów zaznaczono, że obowiązujące aktualnie rozwiązanie, prowadzące do obciążenia spadkobierców nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe w razie ich bierności, jest krytykowane w literaturze prawniczej i "rozmija się z powszechnym poczuciem prawnym społeczeństwa".

Zastrzeżenia

W projekcie proponuje się także zmienić zasady ustalania stanu majątku spadkowego, co ma podstawowe znaczenie w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie majątek spadkowy ustala komornik sądowy, co dla spadkobierców oznacza koszty, ponieważ komornik korzysta z usług rzeczoznawców. Ministerstwo zaproponowało, by spadkobiercy sami mogli składać - w sądzie lub u notariusza - wykaz inwentarza, według wzoru ustalonego przez ministra sprawiedliwości. Jeśli wierzyciele nie zgadzaliby się z wykazem sporządzonym przez spadkobierców, wówczas spis inwentarza sporządzałby - tak jak obecnie - komornik. Zdaniem "Iustitii" z tej części propozycji należy jednak zrezygnować. "Przy takim rozwiązaniu oczywistą będzie skłonność dłużników do zaniżania wartości składników majątku spadkowego lub ich pomijania w wykazie inwentarza (...) rzetelność i kompletność wykazu inwentarza nie są w żaden sposób gwarantowane, projektodawca nie zdecydował się na zagrożenie odpowiedzialnością karną podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w wykazie inwentarza" - zaznaczono w opinii. Projekt zmian w kodeksie cywilnym, kodeksie postępowania cywilnego i Prawa o notariacie od miesiąca jest poddawany konsultacjom społecznym i uzgodnieniom międzyresortowym.

Autor: //bgr/kwoj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24