"New Deal" skontroluje finansistów

Najnowsze


Przywódcy europejskich państw G20 uzgodnili w niedzielę w Berlinie wspólne stanowisko na poświęcony walce z kryzysem finansowym szczyt, który odbędzie się 2 kwietnia w Londynie. Będą forsować m.in. gospodarcze Nowe Porozumienie, zwiększenie środków MFW na walkę z kryzysem i większą kontrolę nad rynkami finansowym.

Zdaniem uczestników berlińskiego spotkania, kwietniowy szczyt państw grupy G20, gospodarek rozwiniętych i wschodzących, zaplanowany na marzec, musi przynieść konkretne postępy na drodze do stabilnego światowego ładu finansowego oraz zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki.

Leczenie gospodarki

– Londyn musi się zakończyć sukcesem – mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown wspominał zaś o nowym gospodarczym New Deal (nowym porozumieniu), obejmującym cały świat, przekonując, że tylko w ten sposób możliwe jest opanowanie obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Zaproponował też podwojenie środków MFW do 500 mld dol. Nie natychmiast, ale z myślą o możliwości ich użycia w czasie przyszłych kryzysów.

- Potrzebujemy nowego globalnego ładu, nowego porozumienie pomiędzy państwami i kontynentami, nie tylko po to, by uzdrowić światowa gospodarkę, ale by oprzeć ją na zdrowych i najlepszych zasadach - stwierdził brytyjski premier.

Ryzy na rynek

Uczestnicy szczytu wsparli niemiecką propozycję ustanowienia tzw. karty zrównoważonego gospodarowania. Miałaby zawierać zasady funkcjonowania globalnych rynków gospodarczych i finansowych. Ustalony pakiet przewiduje poddanie szczegółowej kontroli funduszy hedgingowych i agencji ratingowych oraz utworzenie listy państw, które sprzyjają utrzymywaniu oaz podatkowych. Kraje znajdujące się na tej liście będą się musiały liczyć z sankcjami.

- Opowiadamy się za tym, by wszystkie rynki finansowe, ich uczestnicy i produkty, w tym fundusze hedgingowe i agencje ratingowe, zostały poddane nadzorowi oraz regulacji - powiedziała Angela Merkel. Jak dodała, europejskie kraje G20 opowiadają się także za ustanowieniem "mechanizmu sankcji" wobec tych, którzy nie będą respektować międzynarodowych reguł, w tym rajów podatkowych.

Angela Merkel: rynki pod większą kontrolą/TVN CNBC Biznes

W pakiecie są też propozycje dotyczące m.in. ograniczenia dochodów menedżerów oraz wprowadzenia obowiązku tworzenia przez banki funduszy rezerwowych, z których mogłyby być udzielane kredyty w czasach kryzysowych.

Źródło: PAP, Rzeczpospolita