Nadchodzą drogie czasy? EBC wróży bliski koniec nisko rosnących cen

Najnowsze

Clemens v. Vogelsang/flickr.com/(CC BY 2.0)W latach 2014 i 2015 inflacja w Polsce będzie stopniowo rosła i wyniesie odpowiednio między 1,1 proc. a 1,5 proc. oraz między 1,9 proc. a 2,4 proc.

EBC wskazuje, że najnowsze dostępne prognozy głównych instytucji międzynarodowych przewidują, że w latach 2014 i 2015 inflacja w Polsce będzie stopniowo rosła i wyniesie odpowiednio między 1,1 proc. a 1,5 proc. oraz między 1,9 proc. a 2,4 proc. Zdaniem autorów raportu "czynniki proinflacyjne i antyinflacyjne zasadniczo się równoważą".

- W kierunku wzrostu inflacji mogą oddziaływać przede wszystkim zmiany cen surowców, zaś w kierunku jej spadku – tempo ożywienia gospodarczego w Polsce. Co do dalszych perspektyw, na inflacji lub na kursie nominalnym w nadchodzących latach prawdopodobnie będzie się odbijać proces nadrabiania dystansu rozwojowego, jako że PKB per capita oraz poziom cen są w Polsce wciąż niższe niż w strefie euro. Jednak skutki tego procesu trudno jest dokładnie oszacować - napisano w raporcie.

Stopy budzą obawy

Mimo że średnia 12-miesięczna stopa inflacji HICP w Polsce jest obecnie wyraźnie niższa od wartości referencyjnej, trwałość dostosowania stóp inflacji w Polsce budzi obawy - ocenia Europejski Bank Centralny w opublikowanym w środę Raporcie o Konwergencji 2014.

- Podsumowując, choć średnia 12-miesięczna stopa inflacji HICP (unijny zharmonizowany wskaźnik cen - PAP) w Polsce jest obecnie wyraźnie niższa od wartości referencyjnej, trwałość konwergencji stóp inflacji budzi obawy - dodano.

EBC w raporcie zwraca uwagę, że prawo polskie nie spełnia wszystkich wymagań dotyczących niezależności banku centralnego, poufności, zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz integracji prawnej z Eurosystemem.

Ceny stabilne?

Inflacja HICP w Polsce wyniosła w kwietniu 2014 roku w ujęciu rocznym 0,3 proc. wobec 0,6 proc. w marcu. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w kwietniu wyniósł 0,3 proc. w ujęciu rocznym.

Z majowego wydania "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów wynika, że Polska w marcu wypełniała kryterium stabilności cen oraz kryterium stóp procentowych. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,6 proc. i było niższe o 0,6 pkt. proc. od wartości referencyjnej (1,2 proc.).

Kiedy do strefy euro?

By przystąpić do strefy euro, kraj musi spełnić kryteria konwergencji dotyczące wskaźników makroekonomicznych. Są to kryterium inflacji (inflacja nie wyższa niż o 1,5 pkt proc. od średniej z trzech krajów UE o najniższej inflacji); kryterium fiskalne (zakładające, że deficyt finansów publicznych nie może przekraczać 3 proc. PKB, a dług publiczny nie może być większy niż 60 proc. PKB); kryterium wysokości stopy procentowej (zakłada, że w ciągu roku przed badaniem, średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa ma nie przekroczyć więcej niż o dwa pkt proc. stopy procentowej trzech państw członkowskich o najbardziej stabilnych cenach) oraz kryterium dotyczące wahania kursu waluty krajowej (+/- 15 proc. w stosunku do euro przez minimum 2 lata).

Ponadto system prawny kraju przystępującego do strefy euro musi być zgodny z zapisami Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Autor: //gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Clemens v. Vogelsang/flickr.com/(CC BY 2.0)