Inflacja powyżej planu

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Za 2,5 roku inflacja spadnie do 3,1 proc.

Do końca 2009 roku inflacja będzie utrzyma się na poziomie 4,3 proc, a w 2010 roku spadnie do 3,1 proc. - wynika z czerwcowej projekcji inflacyjnej NBP.

W całym horyzoncie czasowym projekcji inflacja będzie utrzymywała się powyżej celu inflacyjnego NBP, ustalonego na 2,5 proc.

W pierwszych kwartałach 2009 r., ze względu na wysoki wzrost kosztów pracy, zacznie przyspieszać inflacja bazowa.

W kolejnych latach, przy stopniowej stabilizacji cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych, oczekuje się wyraźnego obniżenia dynamiki cen żywności oraz (w mniejszym stopniu) dynamiki cen nośników energii.

Ze względu na korzystne zmiany podażowe na rynku pracy, w dłuższym horyzoncie projekcji nastąpi stabilizacja, a w 2010 r. już powolny spadek inflacji bazowej.

PKB lekko w dół

NBP z 50-procentowym przekonaniem przewiduje, że roczne tempo wzrostu PKB wyniesie w tym roku 4,3-5,5 proc., w 2009 roku 3,4-6,2 proc. w 2009 r. oraz 3,8-6,8 proc. w 2010 r.

Dynamika PKB ma spowolnić w drugiej połowie roku do ok. 4 proc., a następnie łagodnie rosnąć do ponad 5 proc. w kolejnych latach projekcji. W 2008 r. przejściowo ma obniżyć się dynamika popytu krajowego.

Inwestycje też...

NBP spodziewa się obniżenia tempa popytu inwestycyjnego. Eksperci banku spodziewają się m.in. przejściowego mniejszego popytu na mieszkania.

Wysoka dynamika popytu inwestycyjnego, od połowy 2008 r. będzie się stopniowo obniżała. Do spowolnienia wzrostu nakładów na środki trwałe w dużym stopniu przyczyni się osłabienie tempa wzrostu inwestycji mieszkaniowych. Spadek popytu na mieszkania, wzmocniony przez ostatnie podwyżki stóp procentowych przełoży się na spadek cen mieszkań.

W 2010 r. korzystna sytuacja na rynku pracy oraz czynniki demograficzne będą jednak sprzyjać odbudowie popytu oraz ponownemu wzrostowi cen na rynku.

Osłabić ma się też tempo wzrostu inwestycji przedsiębiorstw. Niepewność związana z osłabieniem wzrostu w gospodarce światowej, zacieśnienie polityki monetarnej w Polsce, pogarszające się perspektywy rozwoju firm oraz wzrost kosztów surowców wpłyną także na obniżenie tempa wzrostu nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw.

Raz na 4 miesiące największy w Polsce zespół analityków przygotowuje dokument zwany projekcją inflacji. Prognoza obejmuje także m. in. tempo wzrostu PKB na najbliższe dwa lata przy założeniu braku zmian stóp procentowych.

Źródło: PAP, Rzeczpospolita

Źródło zdjęcia głównego: TVN24