Najnowsze

Gdański SKOK zawieszony. KNF wnioskuje o jego upadłość

Najnowsze

tvn24Wniosek o ogłoszenie upadłości SKOK „Wspólnota” został złożony dziś do Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ

Gdańska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Wspólnota" nie obsłuży od dziś żadnego klienta. - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o zawieszeniu działalności oraz wystąpieniu do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy - informują przedstawiciele Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości SKOK „Wspólnota” został złożony dziś do Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ.

Narastają straty

Decyzję, o zawieszeniu działalności SKOK-u i wystąpienie z wnioskiem o jego upadłość, podjął KNF, którego urzędnicy pełnią zarząd komisaryczny w instytucji

- Konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z sytuacji ekonomiczno–finansowej zastanej w kasie przez zarządcę komisarycznego, a w szczególności z braku perspektyw ograniczenia narastania strat i poprawy sytuacji oraz z zawartych przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego wieloletnich, niekorzystnych dla SKOK „Wspólnota” umów powierzających istotne obszary działalności SKOK „Wspólnota” podmiotom zewnętrznym - informuje KNF.

Zdaniem KNF umowy były zawarte w sposób, który w praktyce ograniczał możliwość zmiany umów działaniami SKOK „Wspólnota”. Na ich zmianę lub przedterminowe rozwiązanie umów KNF nie uzyskał zgody pozostałych stron umów.

Pechowa Kasa?

SKOK „Wspólnota” to kasa będąca w najtrudniejszej sytuacji finansowej w systemie SKOK. Od 2008 roku Kasa nieprzerwanie wykazuje straty. Działalność depozytowo – pożyczkowa kasy przynosi narastające długi. Stan kasy został dodatkowo ujawniony i zweryfikowany przez zarządcę komisarycznego i biegłych rewidentów.

- Działania naprawcze prowadzone w SKOK „Wspólnota” przez Kasę Krajową okazały się nieskuteczne, co więcej przed objęciem sektora SKOK nadzorem KNF doprowadzono do połączenia SKOK „Wspólnota” z inną kasą z głęboko ujemnymi funduszami własnymi, co spotęgowało problemy. Pomoc finansowa z funduszu stabilizacyjnego zarządzanego przez Kasę Krajową przyznana przed objęciem sektora SKOK nadzorem KNF była niewystarczająca, a po ustanowieniu w SKOK „Wspólnota” zarządcy komisarycznego Kasa Krajowa odmówiła udzielenia dalszej pomocy finansowej - informuje KNF.

Ze względu na skalę ryzyka skumulowanego w SKOK „Wspólnota” do udziału w jej restrukturyzacji poprzez przejęcie lub połączenie nie zgłosił się w odpowiedzi na zapytania KNF żaden SKOK spełniający ku temu ustawowe kryteria.

Zdaniem KNFu Kasa od dawana była prowadzona w sposób szkodliwy. Co skutkowało zawiadomieniami prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw.

BFG gwarantuje

Zawieszenie działalności SKOK „Wspólnota” oraz wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy wynikające z uchwały KNF stanowią formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

- Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia zawieszenia działalności kasy oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych - informuje BFG.

Autor: //gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości