Najnowsze

Euro może nam dać kopa

Najnowsze

sxc.huWprowadzenie euro w Polsce to korzyści rzędu nawet 7,5 proc. PKB

Wprowadzenie euro będzie korzystne dla polskiej gospodarki i konsumentów - wynika z przyjętych we wtorek przez rząd Ram Strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro. To bilans zysków i strat związanych z przyjęciem wspólnej waluty.

W dokumencie Ministerstwo Finansów wyliczyło, że korzyści z wejścia do strefy euro zdecydowanie przewyższą koszty.

Według raportu, w krótkiej perspektywie korzyści netto z przyjęcia euro przez Polskę szacowane są na 0,9 proc. PKB w wariancie pesymistycznym i 1,9 proc. PKB w wariancie optymistycznym. Kraj ma zyskać na niższych kosztach wymiany walut, zmianach fiskalnych i spadku stóp procentowych.

Jakie korzyści, jakie koszty

Krótkookresowe koszty netto szacowane są na 0,5-0,7 proc. PKB i związane są przede wszystkim z technicznymi kosztami wprowadzenia nowej waluty.

Autorzy raportu prognozują, że długoterminowo korzyści netto mogą wynieść od 2,5 do 7,5 proc. PKB przy kosztach na poziomie 0,1 proc PKB. Na zysk złoży się spadek stóp procentowych, brak kosztów wymiany walut oraz ryzyka kursowego.

Raport nie podaje możliwego terminu przyjęcia euro przez Polskę. Pozwala jednak na zdefiniowanie niezbędnych działań przygotowawczych do wprowadzenia euro w Polsce. Określa też formalne uwarunkowania przyjęcia przez Polskę euro oraz praktyczne aspekty przygotowań do akcesji.

Czy będziemy przygotowani?

Choć zarówno w krótkim, jak i długim okresie korzyści zdecydowanie przewyższą koszty przyjęcia euro, w dokumencie zastrzeżono, że ostateczne efekty będą zależeć od odpowiedniego przygotowania Polski do przyjęcia wspólnej waluty.

- Polska jest zdecydowana wprowadzić euro i to jest cel strategiczny tego rządu. Aby ten cel osiągnąć, potrzebne jest stworzenie tego dokumentu i następnych - powiedział w poniedziałek wiceminister finansów Ludwik Kotecki podczas spotkania poświęconego Ramom. Wskazał, że do końca trzeciego kwartału 2011 roku zostanie przygotowany Narodowy Plan Wprowadzenia Euro (NPWE), który będzie następnie aktualizowany.

Kiedy poznamy datę

Kotecki mówił, że przygotowania do wprowadzenie euro należy prowadzić, mimo że data przyjęcia wspólnej waluty nie jest znana. Według niego nie powinna ona być określana przy okazji publikacji NPWE, jeśli Polska nie będzie w tym czasie spełniać kryteriów konwergencji (tzw. kryteriów z Maastricht, czyli pięciu warunków przyjęcia wspólnej waluty, które mówią m.in. o dopuszczalnej inflacji, deficycie, stopach procentowych, długu publicznym).

Podkreślono, że Polska musi wdrożyć działania zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem akcji kredytowej i nieuzasadnionymi podwyżkami cen. Konieczne jest też uelastycznienie gospodarki i systemu finansów publicznych, odpowiednie przygotowanie organizacyjno-techniczne procesu wymiany waluty. Zdaniem autorów dokumentu, kryzys grecki pozwala oczekiwać, że Polska wejdzie do zreformowanej strefy euro, co przyczyni się do bezpieczniejszego członkostwa.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu