TVN24 Biznes | Dla firm

Wyrywkowa kontrola trzeźwości pracowników. Jest projekt ustawy

TVN24 Biznes | Dla firm

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP
Projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący pracy zdalnej
Projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący pracy zdalnejTVN24
wideo 2/5
TVN24Projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący pracy zdalnej

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt ustawy, zgodnie z którym pracodawca będzie mógł przeprowadzać prewencyjną, wyrywkową kontrolę pracowników na obecność alkoholu lub narkotyków. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień.

Projekt ustawy został w piątek opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmierza przede wszystkim do stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania - ze względu na określony prawem cel – prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Zaproponowano, by ustawa weszła w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. "Stosowanie przepisów ustawy będzie wymagało wydania również rozporządzenia wykonawczego" - dodano.

ZOBACZ PROJEKT USTAWY

Autorzy projektu zwrócili uwagę, że obecnie nie ma w ogóle regulacji dotyczących badań pracowników na obecność narkotyków i niedopuszczenia pracownika do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że znajduje się pod ich wpływem.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Kontrola trzeźwości w pracy

Projekt ustawy zakłada, że pracodawca będzie ustalał grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. O wprowadzeniu kontroli pracodawca będzie musiał poinformować pracowników nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

W dokumentach wewnątrzzakładowych pracodawca określi metodę i sposób przeprowadzania kontroli: z jakiego rodzaju urządzenia będzie korzystał (np. czy będzie to alkomat ustnikowy czy bezustnikowy bądź bramka z alkomatem), a także czy będzie codziennie przeprowadzał kontrolę wszystkich pracowników, czy jedynie ich części (np. rotacyjnie). Pracodawca ma też określić czas przeprowadzania kontroli: czy będzie jej dokonywał jedynie przed rozpoczęciem przez pracowników wykonywania pracy w danym dniu, czy również w czasie pracy.

W proponowanej regulacji przewidziano dwa tryby niedopuszczenia do pracy pracownika. Po pierwsze, gdy obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu wykaże kontrola prewencyjna. Po drugie, na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu (zarówno w przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie wprowadził takich kontroli, jak i w odniesieniu do części pracowników, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą).

Przepisy będą miały zastosowanie także do osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości