TVN24 Biznes | Dla firm

Mikropożyczka dla przedsiębiorcy. Jak się o nią ubiegać?

TVN24 Biznes | Dla firm

Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes
Mikrofirmy składają wnioski o pożyczki
Mikrofirmy składają wnioski o pożyczkiTVN24
wideo 2/8
TVN24Mikrofirmy składają wnioski o pożyczki

Mikroprzedsiębiorcy dotknięci negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 mogą skorzystać z pożyczki w wysokości 5 tysięcy złotych. To jedno z rozwiązań tak zwanego pakietu antykryzysowego. Kto może ubiegać się o pożyczkę? Kiedy może zostać umorzona? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Pożyczka umożliwia pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy.

Kto może skorzystać?

Z pożyczki mogą skorzystać osoby posiadające status mikroprzedsiębiorcy. Jest to taka osoba, która przez jeden rok z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniała łącznie następujące warunki:

- zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników.

- osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Ze wsparcia mogą skorzystać też mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.

Wymogiem jest też prowadzenie działalności przed 1 marca 2020 roku.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 5 tysięcy złotych. Jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ile wynosi okres spłaty pożyczki?

Pożyczka jest wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje po trzymiesięcznym okresie karencji.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy są konsekwencje za złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o umorzenie pożyczki?

Oświadczenie we wniosku o umorzenie pożyczki jest składane przez mikroprzedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, w brzmieniu: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

WNIOSEK O POŻYCZKĘ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK? ZOBACZ INSTRUKCJĘ

Autor:mp

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości