PIT 37 – czym jest, kogo obowiązuje i jak rozliczyć tę deklarację

Autor:
red.
Źródło:
gov.pl, podatki.gov.pl
PIT 37 to najczęściej składane zeznanie podatkowe w Polsce.

PIT 37 to roczna deklaracja podatkowa dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, osiągających przychody m.in. z umowy o pracę, umów zlecenia oraz emerytury. Jest to najczęściej składane zeznanie podatkowe w Polsce, pozwala na rozliczanie się z małżonkiem i samodzielnie. Wyjaśniamy, dla kogo przeznaczona jest deklaracja PIT 37 i jak ją rozliczyć.

PIT 37 to deklaracja podatkowa składana za poprzedni rok podatkowy w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.Na druku PIT 37 rozliczają się osoby fizyczne osiągające przychody m.in. z umów o pracę, umów cywilnoprawnych, rent, emerytur.Deklarację PIT 37 można rozliczyć samodzielnie lub skorzystać z gotowego rozliczenia Twój ePIT.

PIT 37 to najczęściej wybierane przez osoby fizyczne roczne zeznanie podatkowe w Polsce. Jest to rozliczenie dla podatników zatrudnionych m.in. w oparciu o umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia czy umowa o dzieło). PIT 37 składają także emeryci. Druk PIT 37 obowiązuje osoby rozliczające się indywidualnie, z małżonkiem oraz osoby samotnie wychowujące dziecko

PIT 37 - kogo obowiązuje?

Deklarację PIT 37 wypełniają osoby fizyczne uzyskujące przychody ze źródeł w Polsce, podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, z tytułu:

– wynagrodzeń ze stosunku służbowego lub stosunku pracy (umowa o pracę); – emerytur lub rent; – świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych; – zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego; – stypendiów; – umów zleceń, umów o dzieło lub kontraktów menadżerskich (tj. działalności wykonywanej osobiście); – praw autorskich i innych praw majątkowych; – przynależności do rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub pozostałych spółdzielni poświęconych produkcji rolnej; – świadczeń płaconych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; – za pracę przysługującą aresztowanym oraz odbywającym karę więzienną; – umowy akwizycyjnej.

ZOBACZ TEŻ: Progi podatkowe – czym są i jak wpływają na wysokość podatku

Kto nie może składać PIT 37?

Deklaracja PIT 37 nie dotyczy podatników, którzy:

– prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą,  – prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane przez skalę podatkową, – doliczają do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci, – obniżają dochody o straty z lat ubiegłych, – odliczają tzw. minimalny podatek dochodowy.

Do kiedy składa się rozliczenie PIT 37?

Deklarację PIT 37 za poprzedni rok składa się od 15 lutego do ostatniego dnia kwietnia lub pierwszego pracującego dnia maja, jeśli 30 kwietnia przypada w weekend.

ZOBACZ TEŻ: Kary podatkowe 2022 – na kogo mogą być nałożone? Jakie kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

Jak rozliczyć PIT 37?

PIT 37 możesz rozliczyć samodzielnie, przy pomocy któregoś z dostępnych online'owych programów do rozliczania podatków lub skorzystać z Twój e-PIT, czyli gotowego rozliczenia Krajowej Administracji Skarbowej, znajdującego się na stronie podatki.gov.pl. Korzystając z usługi Twój e-PIT nie musisz wypełniać formularzy i wniosków, twoje rozliczenie jest już kompletne.

Do rozliczenia PIT 37 potrzebujesz formularza PIT 11. Wystawia go pracodawca lub zleceniodawca - ma czas na dostarczenie ci druku do końca lutego. Jeśli otrzymujesz przychody z więcej niż jednego miejsca, otrzymasz PIT 11 z każdego z nich i musisz je wszystkie uwzględnić w formularzu PIT 37. 

Na podstawie danych z PIT 11 uzupełniasz odpowiednie rubryki w druku PIT 37, m.in. przychód, koszty uzyskania przychodu, opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki pobrane w danym roku. 

Jeśli składasz rozliczenie PIT 37 bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, nie zapomnij o podpisaniu deklaracji. Do złożenia rozliczenia online potrzebny ci będzie elektroniczny podpis kwalifikowany lub dane autoryzacyjne (m.in. kwota przychodu wskazana w rozliczeniu składanym w poprzednim roku). Rozliczenie przesyłane jest do Urzędu Skarbowego przez Internet, dane są szyfrowane. Jeśli deklaracja zostanie dostarczona pomyślnie, otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Przechowuj je przez pięć lat od daty złożenia rozliczenia.

PIT 37 - załączniki

Do deklaracji PIT 37 można dołączyć załączniki, które pozwalają na odliczenie ulgi podatkowej:

PIT/0 - ulga na dziecko, rehabilitacyjna, za Internet, z tytułu przekazanej darowizny ● PIT/D - ulga budowlana m.in. za remont mieszkania i dla osób rozliczających ulgę odsetkową z kredytu uzyskanego w latach 2002-2006.

Autor:red.

Źródło: gov.pl, podatki.gov.pl

Pozostałe wiadomości